Kết nạp Hội viên mới Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng

Ngày 31/8/2022, tại hội trường Công ty CPTM Anh Trang trên đường 5 mới; Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng đã tổ chức hội nghị toàn thể hội viên và kết nạp thêm 8 hội viên mới, nâng tổng số hội viên Hội VHDN Hải Phòng thành 125 hội viên.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri